BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w m. Świętajno w sąsiedztwie terenów rolnych przy trasie Świętajno-Piasutno o pow. 24987 m2 przeznaczona na cel upraw rolnych.

W Ó J T    G M I N Y    Ś W I Ę T A J N O
o g ł a s z a  
  n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y  
n a   d z i e r ż a w ę:
 
części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Świętajno, w sąsiedztwie terenów rolnych, przy trasie Świętajno – Piasutno. Część działki oznaczonej nr ewid. 277/2, powierzchni 24987 m2 z powierzchni 28100 m²,
KW OL1S/00024225/3. Dzierżawa przeznaczona na cel upraw rolnych.
 
Cena wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1249,35 zł (netto) /słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy/  Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wynosi 124,94 zł /słownie:  sto dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze/. Okres dzierżawy 3 lata.
                                               
Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno działka leży w obszarze stabilizacji gospodarki rolnej. Dojazd do nieruchomości stanowi wewnętrzna droga gminna. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń, jest wolna od zobowiązań, ciężarów i ograniczeń.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r. /środa/ o godz. 10:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świętajno /ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno/.
Wadium płatne przelewem na rachunek bankowy BS Szczytno Oddział Świętajno nr 87 8838 1028 2005 0200 0198 0035 najpóźniej do dnia 7 lutego 2018 r. /włącznie/ Za datę wpłaty uważa się datę uznania naszego rachunku /data wpływu wadium do BS Świętajno/.
Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na  liczbę  jego uczestników,  jeżeli  przynajmniej  jeden  z nich  zaoferował  co  najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości oraz oryginału dowodu wpłaty wadium, a w przypadku reprezentacji osób prawnych dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji podmiotu.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka na udział w przetargu celem dzierżawy nieruchomości za wylicytowaną cenę.
Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena osiągnięta w przetargu zwolniona  jest z podatku VAT.  Cena  dzierżawy  podlega  zapłacie  do 31 marca każdego roku dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi jeżeli dzierżawca wyłoniony w przetargu nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  podanym w  zawiadomieniu  o  zawarciu  umowy  dzierżawy.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Bliższe informacje udzielane w Urzędzie Gminy Świętajno w pokoju nr 19 lub pod nr tel. /089/ 623 20 66.

Dokument utworzył(-a):  Angelika Gołaś -Mł. referent ds. zarządzania zasobami   (21.12.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (21.12.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (21.12.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (21.12.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11269741 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^