BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   KARTA A

Karta A 1/08 - Przebudowa Stacji Paliw w m. Świętajno  
Karta A1/09 - Budowa Zakładu  Kat.1 w m. Długi Borek 
Karta A2/09 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piasutno-Powałczyn  
Karta A3/09 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami przy ul. Leśnej w Świętajnie.
Karta A4/09 - Budowa uzbrojenia amfiteatru w Spychowie
Karta A5/09 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla ludności w  miejscowości Piasutno 
Karta A1/10 - Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w m. Świętajno
Karta A2/10- Budowa elektociepłowni biogazowej o mocy 0,4 MW w m. Świętajno
Karta 1/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koczek
Karta 2/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połom
Karta 3/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia
Karta 4/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierwik
Karta 5/2011 - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Spychowo
Karta 6/211 -  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie 
Karta 7/2011 - Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Spychowo.
Karta 8/2011 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.  Połom.
Karta 9/2011- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia, Kierwik, Koczek 
Karta 1/2012 - Budowa stawu rekreacyjnego w miejscowości Świętajno
Karta 2/2012 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla ludności w m. Powałczyn.   

Karta3/2012 - Budowa sieci wodociągowej Świętajno-Chochół
Karta 4/2012 - Ustawienie instalacji do produkcji półproduktu do wytwarzania węglowodorów płynnych- działka nr 77/1
Karta 1/2013 - Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych w Nadleśnictwie Strzałowo
Karta 2/2013 - Budowa sieci wodociągowej w m. Bystrz 
Karta 3/2013 - Racjonalizacja wykorzystania energii oraz poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem biomasy oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Świętajno. 
Karta 4/2013 - Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Te.6220.16.2011 z dnia 25.01.2012. 
Karta 5/2013 - dotyczy wniosku o wydanie dec.ooś dla budynku obory do wielkości 59 Djp płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę oraz zbiornika na nieczystości płynne na działce 965 w Świętajnie 
Karta 6/2013 - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Karta 7/2013 - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Karta 8/2013 - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
Karta
  9/2013 - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Karta 10/2013 - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Karta 11/2013 - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
Karta 12/2013 - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Karta 13/2013 - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Karta1/2014 - dotwpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomościyczy budowy budynku obory wolnostoiskowej na ruszcie ze zbiornikiem na gnojowicę zlokalizowanym wewnątrz budynku pod obsadą zwierząt do 61 DJP i zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe na działce nr 181 w obrębie Długi Borek
 
Karta 2/2014 - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej na gruntach wsi Spychowo.
Karta3/2014 - dotyczy budowy sieci wodociągowej w m. Koczek 
Karta4/2014 - budowa sieci wodociągowej w m. Kierwik. 
Karta 5/2014 - budowa sieci wodociągowej w m. Jeruty (Chajdyce)
Karta 1/2015 - adaptacja instniejącego budynku inwentarskiego do chowu cieląt na potrzeby chowu brojlerów na działce nr 211/1, obręb Długi Borek 
Karta 2/2015 - budowa magazynu paliw dla potrzeb własnych na działce nr 77/1 w Świetajnie
Karta 3/2015 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo
Karta 4/2015 - budowa farmy fotowoltaicznej "Świętajno I" o mocy do 1 MW - działka nr 82/1 obręb Jeruty.
Karta 5/2015 - rozbudowa obiektu chowu kurcząt brojlerów w m. Długi Borek.
Karta 1/2016 - budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 w Spychowie
Karta 2/2016 - przebudowa drogi gruntowej nr 198011N na odcinku Chochół - Biały Grunt.

Karta 3/2016 - zmiana Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Te.6220.19.2012 z dnia 15.04.2014 r.

Karta 4/2016 - przebudowa drogi gminnej Nr 198006N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię gruntową w msc. Jeruty - Jerutki (Etap), w km 2+350 - 4+662 gm. Świętajno


Dokument utworzył(-a):  mgr inż. Jolanta Górska  (09.02.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (09.02.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (28.06.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Maciej Templin  (28.06.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11186648 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^