BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Konkurs ofert na wykonaie zadań publicznych Gminy Świętajno w 2012 r. - budowa placów zabaw

Wójt Gminy Świętajno
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Gminy Świętajno w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
            Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust.1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) zwanej dalej ustawą oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) a także zgodnie z Uchwalą Nr III/13/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29.12.2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na lata 2011-2014.
  
§ 1
 
Rodzaj  zadania
 
1. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Świętajno w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zadania pn.
 
      1.    Budowa placów zabaw w miejscowościach Piasutno i Jeruty
      2.    Budowa placów zabaw w miejscowości Długi Borek i Biały Grunt.
                       
2. Przez zadania, o którym mowa w punkcie 1.1 i 1.2 należy rozumieć:
·         budowę placu zabaw na gruncie, bez sztucznej nawierzchni
·         urządzenia zabawowe mają być dostosowane do potrzeb najmłodszych mieszkańców poszczególnych miejscowości
·         urządzenia zabawowe muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i  powinny spełniać wszelkie normy  bezpieczeństwa i posiadać co najmniej 24 miesięczną gwarancję
 
3. Celem realizacji zadania, o którym mowa w punkcie 1.1 i 1.2 jest:
.  popularyzacja aktywnego, zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci
.  wspieranie, rozwój i promocja kultury fizycznej
.  powstanie w gminie nowych form spędzania pozaszkolnego czasu przez dzieci
 
4. Dotacja na zadanie, o którym mowa w pkt 1.1 i 1.2, może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z:
·         zakupem urządzeń zabawowych
·         montażem urządzeń zabawowych
 
§ 2
 
Termin, warunki składania ofert
 
1.    W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w § 1. 
 
2.    W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.
 
3.    Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 01.10.2012 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno,  ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno z dopiskiem odpowiednio:
Otwarty konkurs ofert: Budowa placów zabaw w miejscowości Piasutno i Jeruty
Otwarty konkurs ofert: Budowa placów zabaw w miejscowości Długi Borek i Biały Grunt
4.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym w pkt 3 lub data stempla pocztowego.
 
5.    Oferta powinna zawierać w szczególności:
 
1)    Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)    Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)    Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)    Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5)    Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
6)    Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7)    Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
8)    Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
     6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno:    www.bip.swietajno-ug.wwm.pl /ogłoszenia/ zadania publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 16. / formularz do pobrania /
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w pkt. 3, będą one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.
 
§ 3
 
Termin i warunki realizacji zadania
 
1.    Wszystkie zadania wymienione w § 1.1 winny być wykonane w roku 2012, a udzielona z budżetu gminy dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31.12.2012 r.
2.    Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
§ 4
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2012 i  w roku poprzednim
 
1.    Na realizację zadania: Budowa placów zabaw w miejscowościach Piasutno i Jeruty, w roku 2012 przeznaczono w budżecie gminy środki w wysokości 7500,00 zł.
2.    Na realizację zadania: Budowa placów zabaw w miejscowościach Długi Borek i Biały Grunt, w roku 2012 przeznaczono w budżecie gminy środki w wysokości 7500,00 zł.
3.    W roku ubiegłym nie przeznaczono w budżecie środków na realizację zadań o zakresie wymienionym w pkt 1 i 2.
4.    Środki przeznaczone na realizację w/w zadań mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
a)    zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
b)    złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Świętajno,
c)    istnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
§ 5
 
Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
 
1.    Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Świętajno, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.
2.    Opiniowania i oceny ofert dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy Świętajno.
3.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
4.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o kryteria określone w art. 15 ustawy, a w szczególności o:
a)    możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
b)    Celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką samorządu gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem;
c)    Posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego;
d)    kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu   rzeczowego;
e)    planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)     jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
g)    analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
h)    zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
i)      pozyskanie do współpracy  organów samorządu wojewódzkiego, powiatowego, administracji rządowej lub oraz innych partnerów publicznych i prywatnych; współfinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej lub funduszy pomocowych.
j)      posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania - jeśli dotyczy;
k)    dotychczasowa współpraca oferenta z gminą.
 
§ 6
 
Zasady przyznawania dotacji
 
1.    Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów.
2.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
3.    Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 
§ 7
 
Postanowienia końcowe
 
1.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy gminą a oferentem.
2.    Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu gminy jest zobowiązany do:
a.    Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
b.    Dostarczenia na wezwanie Urzędu Gminy dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z  nią związanej.
    
                                                                                  Wójt Gminy Świętajno

Dokument utworzył(-a):  mgr Anna Spanialska  (10.09.2012)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (10.09.2012)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (10.09.2012)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (10.09.2012)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11344031 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^