BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. przstąpienia do aktualizacj Strategii Ziemi Szczycieńskiej

  Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno dot. aktualizacji Strategii Ziemi Szczycieńskiej.
Obwieszczenie Burmistrz Miasta Szczytno  dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Strategii Ziemi Szczycieńskiej do roku 2010". 
Obwieszczenie Wójta Gminy Świętajno dot. odtąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Strategii Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020".

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydanego postanowienia uchylającego postanowienie Starosty Szczycieńskiego o odmowie wznowienia postępowania zakończonego decyzją z dnia 22.12.2014 r. Nr 5/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej Nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 0+000 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych, wymianą kanalizacji deszczowej w m. Świętajno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydanego postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Starosty Szczycieńskiego o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Nr 5/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej MNr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej Nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 , gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych, wymianą i rozbudową kanalizacji deszczowej w m. Świętajno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.

Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego dotyczące zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 12+659 Etap II."

Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego   dotyczące podjęcia z urzędu postępowania  administracyjnego  w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku  Kolonia - Spychowo od km 6 + 190 do km 12 + 659 Etap II". 

Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego zakończone wydaniem decyzji znak: Ab 6740.3.4.2014 r. z dnia 15.09.2015 r. zmieniającej ostateczną decyzję nr 5/2014 z dnia 22.12.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną dla Powiatu Szczycieńskiego na " Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej Nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 0 + 000 do km 6 +184, gmina Świętajno , powiat Szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych, wymianą i rozbudową kanalizacji deszczowej w m. Świętajno i rozbudową nawierzchni przejazdu kolejowego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego".

Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego z  dnia 27.12.2016 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190  do km 12+659 Etap II".

Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego znak: AB.6740.3.4.2014 z dnia 25.01.2017 r. o wydaniu zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Dokument utworzył(-a):  mgr inż. Jolanta Majewska   (10.03.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (10.03.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (02.02.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (02.02.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11266381 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^