BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki     15.11.2017     
  ∴  Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki     08.02.2017     
 
  «   Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świętajno, dnia 15.11.2017 r.

Znak sprawy: GK.271.2.2017

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1. NAZWA I ADRES: Gmina Świętajno ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno NIP 745 181 12 24, tel. 89 623 20 60, faks 89 623 20 76, e-mail: info@swietajno.ug.gov.pl

I. 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świętajno.

II. 2. RODZAJ ZAMOWIENIA: Usługi.

II. 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świętajno z dostarczeniem
ich do ZGOK Sp. z o. o w Olsztynie  (regionalnej instalacji) za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie oraz zorganizowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór Zaproszenia do negocjacji.

II. 4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

90511000-2 Usługi wywozu odpadów,

90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi,

90512000-9 Usługi transportu odpadów,

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

II. 5. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: za 1 miesiąc brutto 23 328,00 zł
w tym podatek VAT 1 728,00 zł. Cena ryczałtowa wynosi: 23 328,00 zł x 12 miesięcy = 279 936,00 zł brutto, w tym podatek VAT 20 736,00 zł.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki.

1. Podstawa prawna

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Podstawą prawną trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust.
1 pkt. 12 ustawy. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 12 przywołanego przepisu: „zamówienie udzielane
jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-3a, osobie prawnej,
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób; b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Spełnione zostały wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy.

Wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67
ust. 1 ustawy dla przedmiotowego zadania wynika z faktu, iż ustawodawca na podstawie art.
3 ust. 2 oraz art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289
ze zmianami) nałożył na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują na terenie gminy. 

Ważny jest również fakt, że gmina powołując spółkę komunalną – powołała ją w celu realizacji zadań własnych gminy, w tym również w celu prowadzenia odbioru, transportu odpadów komunalnych, dlatego też zasadnym jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielić zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 „in house” na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świętajno.
W związku z powyższym, celem realizacji obowiązku ustawowego, zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i prawnego mieszkańców Gminy Świętajno, uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości rynkowych, a przede wszystkim zagwarantowania wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), zasadnym jest dokonanie wyboru wykonawcy na okres od dnia 01 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy P.z.p.

Do negocjacji w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu został zaproszony Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Zaproszony
do negocjacji podmiot, posiada wszystkie umocowania prawne do wykonywania usług
oraz dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno.

SEKCJA V: PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Świętajno

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 


Dokument utworzył(-a):  Aneta Pasymowska  (15.11.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Piotr Kalinowski  (15.11.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Piotr Kalinowski  (15.11.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Piotr Kalinowski  (15.11.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
10861533 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^