BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Świętajnie

W związku z przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Świętajnie w spółkę z o.o. informujmy, że na mocy art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej z dniem 01. 09. 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.
w Świętajnie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów łączących Państwa z ZGKiM w Świętajnie.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Świętajnie
ul. Spółdzielcza 4
12-140 Świętajno
Powiat Szczycieński
Województwo Warmińsko-Mazurskie

Tel: (89) 6226015
E-mail:
zgkimswietajno@wp.pl

Nowy nr NIP: 745-184-35-72
Nowy REGON: 281422832

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BS Szczytno O/Świętajno
Nowy nr konta do wszystkich opłat: 50 8838 1028 2005 0203 7804 0001

Poprzednie rachunki bankowe zostały zamknięte.
_________________________________________________________________________

 
Zakład Gospodarki  Komunalnej spółka z o. o.


Siedziba:
12-140 Świętajno
ul. Spółdzielcza 4
Tel. 089/6226253, 6226015


Prezes Zarządu
Przemysław Paweł Golon
 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest:
35.30.Z  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do ukladów klimatyzacyjnych.
36.00.Z  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
38.11.Z  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
38.12.Z  Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
38.21.Z  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
38.31.Z  Demontaż wyrobów zużytych.
38.32.Z  Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
39.00.Z  Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
41.20.Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
42.11.Z  Roboty związane z budową dróg i autostrad.
42.21.Z  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
43.11.Z  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
43.12.Z  Przygotowanie terenu pod budowę.
43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
43.29.Z  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
43.31.Z  Tynkowanie.
43.32.Z  Zakładanie stolarki budowlanej.
43.33.Z  Posadzkarstwo;tapetowanie i oblicowywanie ścian.
43.34.Z  Malowanie i szklenie.
43.39.Z  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
43.91.Z  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
43.99.Z  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
49.41.Z Transport drogowy towarów.
68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
68.32.Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
81.10.Z  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
81.21.Z  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
81.29.Z  Pozostałe sprzątanie.
81.30.Z  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
96.03.Z  Pogrzeby i działalność pokrewna.
96.09.Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dokument utworzył(-a):  Jerzy Janowski  (13.01.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (13.01.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (01.10.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (01.10.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11266368 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^