BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Dz.U.z 2005 r. Nr 229 poz. 1954  z póź. zm.
Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykanania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skiuerowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba, że przepisy szczególne inaczej stanowią.
Postepowanie egzekucyjne mo
że być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
Koszty upomnienia obcią
żają zobowiązanego i obowiązek uiszczenia tych kosztów powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.
Egzekutor przed weykonaniem czynności egzekucyjnych musi okazać zobowiązanemu zaświadczenie organu egzekucyjnego lub legitymację słu
żbową, upoważniającą do wykonania czynności egzekucyjnch oraz doręczyć odpis tytułu wykonawczego. Zobowiązanemu przysługuje  w termnie 7 dni prawo zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzonego postepowania egzekucyjnego.
Organ egzekucyjny i egzekutor odstępują od czynności egzekucyjnch, kiedy zobowiązany oka
że dowody wpłaty, dowód umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej albop gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego.
Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Skargę tą wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego w termnie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej do organu nadzoru - Izby Skarbowej. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje za
żalenie.
Zgodnie z art. 36
§ 3 Ustawy  zobowiązany jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca pobytu, trwającej dłużej niżjeden miesiąc. W razie zanidbania tego powiadomienia, na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art. 168 d Ustawy).
Wykonanie niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji rozporządzenie Min. Fin.  / Dz.U. Nr 10 poz. 79 z 23.01.2004  r./
wzory upomnień: wzór

Wysokość kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Dz.U.01.137.1543
Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska" z apolecenie przesyłki listowej.
Obecnie koszty upomnienia wynoszą 8,80 zł.
Rozciągnięcie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz.U.02.50.449

Dokument utworzył(-a):  Agnieszka Grabowska - inspektor ds. księgowości podatkowej  (13.01.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (13.01.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (17.01.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (17.01.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11342700 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^