BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

ZAWARCIE  MAŁŻEŃSTWA

Ślub cywilny

Wymagane wnioski
Brak
Wymagane załączniki
- postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia),
- pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem.
Dokumenty do wglądu
Dokumenty tożsamości.
Sposób i miejsce składania dokumentów
Osobiście
Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 17
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 715 - 1515
Wymagane opłaty
Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie Nr 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001
Sposób i miejsce odbioru dokumentów 
Wydanie odpisu aktu małżeństwa następuje po sporządzeniu aktu małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego.
Termin złożenia
Nie później niż miesiąc przed datą ślubu.
Termin załatwienia sprawy
Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych względów termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Tryb odwoławczy
Brak
Informacje dodatkowe
Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Nupturienci składają osobiście pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, przed którym ma być zawarte małżeństwo.
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia do Polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem  polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza w czasie ślubu.
Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.
Czynności powiązane
- skrócenie terminu ślubu
- zaświadczenie o terminie ślubu,
- dowód osobisty
Podstawa prawna
- Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póź. zm.)
- Art. 47 ust. 1, 76 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.).

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Wymagane wnioski
Brak
Wymagane załączniki
- postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia),
- pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem,
- dowód zapłaty opłaty skarbowj, wpłaconej na konto urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce ślubu.
Dokumenty do wglądu
Dokumenty tożsamości
Sposób i miejsce składania dokumentów
Osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie pok. nr 17
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 - 1515
Wymagane opłaty
Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł. Jeśli ślub odbędzie się w granicach administracyjnych gminy Świętajno wpłaty dokonuje się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie Nr 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001.
Sposób i miejsce odbioru dokumentów
- zaświadczenie - osobiście: Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie pok. nr 17
- odpisy aktu małżeństwa  - osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, po przekazaniu przez duchownego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa.
Termin złożenia
Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną data ślubu.
Termin załatwienia sprawy
2-3 dni.
Tryb odwoławczy
Brak
Informacje dodatkowe
Zaświadczenie wydaje wybrany Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Zapewnienie można złożyć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem.
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnieniu, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia do polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia składa prawomocne postanowienie sądu.
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.
Czynności powiązane
Dowód osobisty
Podstawa prawna
- Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póź. zm.),
- Art. 81 , 82 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.).

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wymagane wnioski: Brak
Wymagane załączniki
- postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoleniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia),
- pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ( dokument jest sporządzany w Urzędzie Stanu Cywilnego),
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
Dokumenty do wglądu
Dokument tożsamości
Sposób i miejsce składania dokumentów
Osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie pok. nr 17
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 - 1515 
Wymagane opłaty
Opłata skarbowa wynosi 38 zł. Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na konto Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie Nr 35 8838 1028 2005 01200 0198 0001
Sposób i miejsce odbioru dokumentów
Osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie pok. nr 17
Termin złożenia
Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu.
Termin załatwienia sprawy
do 3 dni
Tryb odwoławczy
Brak
Informacje dodatkowe
O wydaniu zaświadczenia można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego lub polskim konsulacie.
Konsulowi należy dodatkowo złożyć:
- odpis aktu urodzenia,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (ustaniu, unieważnieniu).
Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.
Czynności powiązane
Brak
Podstawa prawna
Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.).

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane wnioski
Wniosek o przyjęcie oświadczenia
Wymagane załączniki: Brak
Dokumenty do wglądu
Dokument tożsamości
Sposób i miejsce składania dokumentów
Oświadczenie składa się osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo polskim konsulem do protokołu:
Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie pok. nr 17
Wymagane opłaty
Opłata skarbowa wynosi 11 zł. Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na konto Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie Nr 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001
Sposób i miejsce odbioru dokumentów
Brak 
Termin złożenia
3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Brak
Informacje dodatkowe
W trybie art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy można powrócić jedynie do nazwiska noszonego przed zawarciem ostatniego małżeństwa. Inne opcje są  możliwe na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska (patrz: Zmiana nazwiska).
Oświadczenie o powrocie do nazwiska przedmałżeńskiego można złożyć przed Kierownikiem USC albo konsulem. Jeśli jest składane w innym USC niż ten, w którym figuruje akt małżeństwa, Kierownikowi USC należy przedłożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub wyrok rozwodowy z klauzulą określającą datę uprawomocnienia się wyroku. Protokół przyjęcia oświadczenia zostanie przekazany do właściwego USC w celu naniesienia wzmianki o zmianie nazwiska.
Po upływie trzymiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia, liczonego od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, zmiana nazwiska jest możliwa na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska (patrz: Zmiana nazwiska).
Osoba, która zmieniła nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy.
Czynności powiązane
- odpis aktu małżeństwa,
- dowód osobisty
Podstawa prawna
- Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póź. zm.),
- Art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.).


Dokument utworzył(-a):  mgr Liliana Napiórkowska - Kierownik USC  (19.01.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (19.01.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (29.12.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (29.12.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11355505 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^