BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   REJESTRACJA ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO NA PODSTAWIE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

REJESTRACJA ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO NA PODSTAWIE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO


Wymagane wnioski:
wniosek o sporządzenie wzmianki w akcie stanu cywilnego.
Wymagane załaczniki
- orzeczenie sądu zagranicznego,
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że klauzula prawomocności jest zamieszczona w orzeczeniu,
- dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone pozwanemu, w przypadku gdy nie wdał się on w spór do do istoty sprawy (wyrok zaoczny),
- urzędowe tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych na język polski.
Dokumenty do wglądu
Dokument tożsamości wnioskodawcy
Sposób i miejsce składania dokumentów
-
osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie pok. nr 17
- za pośrednictwem poczty:
Urząd Stanu Cywilnego; ul. Grunwaldzka 15; 12-140 Świętajno.
Wymagane opłaty
Opłata skarbowa od sporządzenia wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia wynosi 11 zł.
Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na konto Banku Spółdzielczego w Szczytnie Oddział w Świętajnie Nr 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001.
Sposób i miejsce odbioru dokumentów
Brak
Termin złożenia
Brak
Termin załatwienia sprawy
W ciagu 7 dni, jeśli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego
Tryb odwoławczy
Brak
Informacje dodatkowe
Rejestracja orzeczenia nstępuje poprzez naniesienie wzmianki w akcie stanu cywilnego, np. o rozwodzie, separacji, zaprzeczeniu lub ustaleniu ojcostwa. Wpisanie jej na podstawie orzeczenia zagranicznego może nastąpić, jeżeli orzeczenie to podlega uznaniu na obszarze Polski.
Uznanie zagranicznego orzeczenia z mocy prawa następuje:
- na podstawie Rozporządzenia rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące o jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, które w sprawach stanu cywilnego dotyczy orzeczeń o rozwodzie , separacji i unieważnieniu małżeństw pochodzących z państw Unii Europejskiej poza Danią, wydanych w postępowaniach wszczętych po 1 maja 2014 r. (patrz karta informacyjna: Rejestracja rozwodu orzeczonego w Unii Europejskiej).
- na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, które dotyczą orzeczeń w sprawach cywilnych pochodzących ze wszystkich państw świata ( z wyjątkiem orzeczeń, o których  mowa wyżej i orzeczeń, których uznawanie następuje na podstawie zawartych przez polskę umów dwustronnych) wydanych 1 lipca 2009 r. lub później, czyli po wejściu w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571).
- na podstawie zawartych przez polskę umów dwustronnych.
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
- nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
- zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
- pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
- strona w toku postępowania była pozbawiona możliwości obrony,
- sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,
- jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami.
- uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
W przypadku, gdy strona postępowania przeczy autentyczności dokumentu, dokument powinien być uwierzytelniony przez polskiego konsula.
Każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu. Wniosek rozpoznaje sąd okręgowy, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozstrzygniętej orzeczeniem sądu państwa obcego lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku tej podstawy-Sąd Okręgowy w Warszawie.
W stosunku do orzeczeń podlegających uznaniu na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego, ale wydanych przed dniem 1 lipca 2009 r. stosuje się przepisy Kodeksu wg stanu sprzed tej daty, to znaczy, że ich skuteczność na obszarze Polski zależy od wyniku postępowania sądowego o uznanie orzeczenia, wszczynanego na wniosek zainteresowanej osoby. Do wpisania wzmianki w akcie stanu cywilnego na podstawie takiego orzeczenia niezbędne jest złożenie zarówno orzeczenia zagranicznego jak i prawomocnego postanowienia polskiego sądu okręgowego o uznaniu tego orzeczenia.
Za urzędowe tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych uważa się tłumaczenie dokonane przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Podstawa prawna
- Art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z póź.zm.).
- Art. 31 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stnu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.).

Dokument utworzył(-a):  mgr Liliana Napiórkowska - Kierownik USC  (19.01.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (19.01.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (29.12.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (29.12.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11344032 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^