BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   REJESTRACJA DZIECKA

REJESTRACJA  DZIECKA

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty
Karta urodzenia przekazana do USC przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza lub położną.
Jeżeli poród nastąpił w zakładzie opieki zdrowotnej, zgłoszenie do Urzędu Stanu Cywilnego przekazuje zakład (szpital)
Dokumenty do wglądu
Dokumenty tożsamości rodziców.
Sposób i miejsce składania dokumentów
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje jedno z rodziców w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka:
na terenie gminy Świętajno - Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie pok. nr 17
Godziny przyjęć interesantów:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 15
15
Wymagane opłaty
Brak
Sposób i miejsce odbioru dokumentów
Przy rejestracji dziecka wydawany jest jeden odpis skrócony aktu urodzenia (wolny od opłaty skarbowej).
Termin złożenia
Zgłosić urodzenie dziecka należy w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu urodzenia.
Tryb odwoławczy
Brak
Informacje dodatkowe
Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa bądź przed upływem 300 dni od chwili jego ustania lub unieważnienia lub orzeczenia o separacji domiemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka. Akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa. Jeśli jednak dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę kolejnego małżeństwa, domniemywa się, że ojcem dziecka jest aktualny mąż.
Jeżeli nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa (patrz: Uznanie ojcostwa).
W przypadku dziecka o nieustalonym prawnie ojcostwie do aktu urodzenia jako nazwisko i nazwisko rodowe ojca wpisuje się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, a jako imię ojca - imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w braku wskazania - imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Nie można nadać imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego i w formie zdrobniałej. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Akt urodzenia sporządza się dla każdego urodzonego dziecka, bez względu na to, czy urodziło się żywe czy martwe. Warunkiem jest wystawienie przez zakład podmiot wykonujący działalność leczniczą karty urodzenia, zawierającej dane niezbędne do sporządzenia aktu, w tym płeć dziecka.
Czynności powiązane
Uznanie ojcostwa
Podstawa prawna
Art.47,52 i nastepne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z póź. zm.).

Zmiana imienia (imion) dziecka

Wymagane wnioski
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka
Wymagane załączniki
Brak
Dokumenty do wglądu
Dokumenty tożsamości
Sposób i miejsce składania dokumentów
Osobiście oboje rodzice.
Urząd Stanu Cywilnego w Świętajnie pok. nr 17
Wymagane opłaty
Opłata skarbowa wynosi 11 zł. Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie Nr 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001
Termin złożenia
6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.
Tryb odwoławczy: Brak
Informacje dodatkowe
Imię dziecka nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej, powinno wskazywać na płeć dziecka.
W trybie art. 70 Prawo o aktach stanu cywilnego zmiany imienia dziecka można dokonać jednokrotnie.
Po upływie sześciomiesięcznego terminu od dnia sporządzenia aktu urodzenia, zmiana imienia może nastąpić na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska, która jednak zezwala na zmianę wyłączenia z ważnych powodów (patrz:Zmiana imienia).
Podstawa prawna
Art. 59,70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.).

Nadanie dziecku nazwiska przysługującego dzieciom z aktualnego małżeństwa matki/ojca

Wymagane wnioski
Wniosek o przyjęcie oświadczeń.
Wymagane załączniki: Brak
Dokumenty do wglądu
Dokumenty tożsamości
Sposób i miejsce składania dokumentów
Matka dziecka i jej mąż (ojciec dziecka i jego żona) oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska składają osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Świętajnie pok. nr 17.
Wymagane opłaty: Brak
Termin złożenia
Do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.
Tryb odwoławczy: Brak
Informacje dodatkowe
Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda wyrażona osobiście.
Nadanie dziecku nazwiska przysługującego dzieciom z aktualnego małżeństwa matki nie jest możliwe, gdy nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca, na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka (złożonych, np. przy zawarciu małżeństwa, ustaleniu ojcostwa albo uznaniu ojcostwa).
Nadanie dziecku nazwiska przysługującego dzieciom z aktualnego małżeństwa ojca nie jest możliwe, gdy nosi ono nazwisko matki albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca, na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka.
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska można złożyć w dowolnym USC albo przed polskim konsulem.
Podstawa prawna
- art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póź.zm.)
- Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.)

Uznanie ojcostwa

Wymagane wnioski
Wniosek o przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
Wymagane załączniki: Brak
Dokumenty do wglądu
Dokumenty tożsamości uznającego ojcostwo i matki dziecka.
Sposób i miejsce składania dokumentów
Złożenie przez mężczyznę oświadczenia, że jest ojcem dziecka, złożenie przez matkę oświadczenia potwierdzającego ojcostwo oraz złożenie przez obojga oświadczeń o wyborze nazwiska dla dziecka następuje osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu cywilnego w Świętajnie pok. nr 17.
Wymagane opłaty: Brak
Termin złożenia
Ojcostwo można uznać jeszcze przed narodzeniem się dziecka, a najpóźniej - do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Oświadczenie matki potwierdzające, że mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu ojcostwa jest ojcem dziecka, powinno być złożone jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Brak
Informacje dodatkowe
Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem, jeśli przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki (patrz: Informacje dodatkowe w karcie informacyjnej Rejestracja dziecka) albo, gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone (zaprzeczenie ojcostwa).
Przed Kierownikiem USC oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć tylko osoby pełnoletnie, co do których nie istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą złożyć takie oświadczenia przed sądem opiekuńczym pod warunkiem ukończenia 16 roku życia.
Przy uznaniu ojcostwa rodzice dziecka składają oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka. Mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. W razie braku zgody rodziców co do nazwiska dziecka, nosić ono będzie nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Dzieci pochodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko.
Do zmiany nazwiska dziecka. które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.
Kierownik USC odmiawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
Podstawa prawna
- Art. 72 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póź. zm.).
- Art. 63 i następne ustwy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.).


Dokument utworzył(-a):  mgr Liliana Napiórkowska - Kierownik USC  (23.11.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (23.11.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (29.12.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (29.12.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11364361 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^