BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
DN-1 "Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości" złożona do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy.
Jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Wraz z wypełnionym formularzem DN-1 nalezy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy).
Opłaty:
brak 
Miejsce złożenia dokumentów:
sekreatriat urzędu - pokój  nr 21 oraz Referat Finansów UG - pokój nr 11 w godzinach 7 15  - 1515
Sposób załatwienia sprawy:
złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i zapłata podatku
Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia organ podatkowy wydaje decyzję.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, okreslić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Ulgi:
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika może udzielić ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:
- odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę podatku  - wniosek należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie urzędu lub pok. nr 11. Podstawa prawna - art. 67 a  § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. 2012 r. poz.749),
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe - wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się po terminie płatności podatku w sekretariacie urzędu lub pokoju nr 11. Podstawa prawna - art 67 a §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja Podatkowa (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 749).
Jednostka  odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Świętajno,
12-140 Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, pokój Nr 11
tel. 89 623 20 79
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z  2012 r. poz. 749),
Uchwała Nr XIII.93/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XII/76/2015  Rady Gminy Świętajno z dnia 17  listopada 2015 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uwagi: 
1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
a) grunty,
b) budynki lub ich części,
c) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Podstawa opodatkowania:
- dla gruntów - powierzchnia,
- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki  organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane :
a) składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
b) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obnizeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie ( na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości należy zaznaczyć, że jest to korekta). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
5. Korekta podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. Wyjaśnienie powinno zawierać opis faktycznej przyczyny, która doprowadziła do konieczności złożenia korekty, np. błąd rachunkowy, błędna kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, nieuwzględnienie prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Obowiązek składania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
7. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
8. Jeżeli podatnik pomimo ciążącego na nim obowiązku nie złoży deklaracji, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami zgodnia z art. 21  §3 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
9. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Nalezność winna być uregulowana w terminie  7 dni .
10.W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby)podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
Terminy płatności podatku od nieruchomości:
określa art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.). Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. Wpłaty nalezy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świętajno nr 35 88381028 200502000 1980001 - BS Szczytno O/Świętajno.
Formularze podatkowe:
deklaracka podatkowa
Uchwała Nr XII/76/2015  Rady Gminy Świętajno z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dokument utworzył(-a):  mgr Wioletta Komorek - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat  (14.01.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (14.01.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (10.02.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (10.02.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11355228 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^