BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację   w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę ( jeśli przysługują) patrz punkt V
Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013 rok wynosi 69,28 zł za 1 dt
Deklaracja do pobrania
Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego. 
Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Finansowy UG - pokój Nr 11 lub Sekretariat Urzędu - pokój Nr 21 w godzinach:  715 - 1515.

Terminy płatności podatku rolnego okresla art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1381)
I rata - do 15 marca każdego roku<
II rata - do 15 maja każdego roku,
III rata - do  15 września każdego roku,
IV rata - do 15 listopada każdego roku.
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.
Wpłaty należy dokonywać w kasie UG, do rąk sołtysa lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świętajno nr 35 88381028 200502000 1980001 - BS Szczytno O/Świętajno

Ulgi:
Podatek rolny może być umorzony.
Podstawa prawna - art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.  z 2012 r. poz. 749)
Wniosek o umorzenie składa się w Referacie Finansów, pokój Nr 11, po terminie płatności podatku. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna - art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749).
Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty składa się w Referacie Finansów w UG pok. Nr 11 - przed terminem płatności podatku.
W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Szczytnie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otzrymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja lub postanowienie. W szczególnych wypadkach do 60 dni.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w Referacie Finansowym w godzinach pracy urzędu - pok. nr 11).

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetu i  Finansów UG Świętajno - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

¨Uwagi:
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej

Dokument utworzył(-a):  mgr Wioletta Komorek - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat  (05.12.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (05.12.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (15.01.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (15.01.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11355158 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^