BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / druk do pobrania /, załącznik  do deklaracji o wysokości opłaty / druk do pobrania /

Miejsce złożenia dokumentu:
Sekretariat Urzędu - pokój nr 21 lub pokój nr 18

Termin składania:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świętajno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie deklaracji i zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opłaty:
Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnieść do 15 każdego miesiąca na podany rachunek bankowy lub u sołtysa.
06 8838 1028 2005 0200 0198 0038
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie

Harmonogram wywozu 2018 rok
Odpady komunalne zmieszane  - załącznik nr 1
Odpady segregowane -   załącznik nr 2
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji  - załącznik nr 3
Odbiór popiołu sprzed posesji -  załącznik nr 4

Lokalizacja Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
1. Świętajno - Oczyszczalnia Ścieków, ul. Grunwaldzka
2. Spychowo - Oczyszczalnia Ścieków

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdują się pojemniki na:
- zużyte baterie i akumulatory
- popiół
- wielogabaryty
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- opakowania wielomateriałowe
- opakowania po farbach, klejach, detergentach
- odpady biodegradowalne
- zużyte opony
- tekstylia
- odpady remontowe i rozbiórkowe

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno zagospodarowywane są przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

Właściciele nieruchomości przebywający sezonowo na terenie Gminy Świętajno
Worki na odpady komunalne zmieszane i worki na segregację dla osób sezonowo przebywających na terenie Gminy Świętajno są dostępne pod numerem telefonu: (89) 623 20 68.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

ANALIZA  STANU  GOSPODARKI  ODPADAMI  za 2013 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 r. 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2016 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2017 r.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ministerstwa Środowiska: www.naszesmieci.mos.gov.pl 


Dokument utworzył(-a):  Aneta Pasymowska - młodszy referent ds. gospodarki komunalnej  (11.02.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (11.02.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Piotr Kalinowski  (25.04.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Piotr Kalinowski  (25.04.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11355086 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^