BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie

KIEROWNIK  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  ŚWIĘTAJNIE
OGŁASZA  NABÓR
NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
 
do spraw świadczenia wychowawczego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie
 
 
     1. Wymagania niezbędne:
a)  obywatelstwo polskie
b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c)   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
d)   wykształcenie  wyższe na kierunkach: administracja publiczna, ekonomia, prawo, socjologia, pedagogika (lub zbliżone) 
e)   minimum 1 rok pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce    organizacyjnej samorządu terytorialnego.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a)  dobra znajomość przepisów z zakresu:
           - ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
           - kodeksu postępowania administracyjnego;
           - ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 b)  dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 c)  umiejętność sprawnej organizacji pracy
 d)  umiejętność pracy z interesantami
 e)  komunikacja interpersonalna
 f)  odpowiedzialność, samodzielność, terminowość
 g)  dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do ciągłej pracy przy komputerze
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych: przyjmowanie wniosków, kompletowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji, ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego, przygotowywanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat i przelewów świadczeń wychowawczych, rejestracja spraw w programie komputerowym, planowanie i sprawozdawczość.
 
4. Informacja o warunkach pracy:
Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie, parter budynku.
Praca w wymiarze: 1 etat
Stanowisko związane z obsługą interesanta i pracą przy komputerze.
Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia : marzec 2016
                                                                                                                 
5.   Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV)
b)  list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie/dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
d)  kwestionariusz osobowy
e)  oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwa umyślne, posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych
f)  kserokopie świadectw pracy, w przypadkach wcześniejszego zatrudnienia kandydata
g)  Oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan    zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku do spraw  świadczeń
wychowawczych.
h)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 
6.   Miejsce i termin złożenia dokumentów.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie  w zaklejonej kopercie  dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ……………” bądź przesłać pocztą  na adres GOPS ul. Spółdzielcza 4, 12-140 Świętajno w terminie do dnia 11.03.2016r. do godz.15.00 (liczy się data wpływu do GOPS)
Wszystkie dokumenty składane przez kandydata winny być opatrzone  opatrzone
właściwym  podpisem.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie, jak również dokumenty nie podpisane, nieczytelne, uszkodzone, nie będą rozpatrywane.
Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów po spełnieniu wymogów formalnych mogą być przekazywane drogą telefoniczną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie, 12 -140 Świętajno, ul. Spółdzielcza 4.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie aktualnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy  o pracownikach samorządowych”.
                                              
                                                                     K i e r o w n i k
                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                        
                                                                    Ewa Gronowska
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
do spraw świadczenia wychowawczego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętajnie
 nazwa stanowiska pracy
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Elżbieta Jabłonowska  zamieszkały/a w  msc. Jeruty
                             Imię i nazwisko                                    miejsce zamieszkania
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
- spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, wysokie kwalifikacje;
- pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wysoka ilość punktów;
- pozytywny wynik rozmowy w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia;
 
                                                                                Kierownik GOPS
                                                                       17.03.2016r.      Ewa Gronowska
                                                                                 /data, podpis osoby upoważnionej/

Dokument utworzył(-a):  Ewa Gronowska - Kierownik GOPS  (01.03.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (01.03.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (17.03.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (17.03.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11355192 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^