BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Świętajno



Informacja o wynikach naboru

 

Or  2110. 2.2017

 

WÓJT  GMINY   ŚWIĘTAJNO

OGŁASZA   NABÓR  NA  WOLNE   STANOWISKO   PRACY

do spraw wymiaru podatków i opłat

w Urzędzie Gminy Świętajno

 

1. Wymagania  niezbędne:

·      obywatelstwo polskie

·      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·      wykształcenie  wyższe,

·      specjalność /minimum jedna z wymienionych/: prawo, finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, administracja,

·      dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, programy finansowe),

·      doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok pracy na stanowisku dotyczącym gospodarki finansowej jednostki w administracji publicznej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

·      preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku  z zastosowaniem tematyki  podatkowej w administracji publicznej,

·      dobra znajomość problematyki samorządu gminnego oraz Gminy Świętajno,

·      znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: Ordynacja podatkowa, ustawa o finansach publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych,

·      prawidłowe posługiwanie się językiem polskim,

·      umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

·      komunikatywność  interpersonalna,

·      uczciwość, nieposzlakowana opinia, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,

·      umiejętność dobrej samoorganizacji i  pracy w zespole,

·      prawo jazdy kat.B,

·      dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do ciągłej pracy przy komputerze oraz pracy w terenie.

                   

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a/ zbieranie wykazów nieruchomości dla celów podatkowych od osób fizycznych, przedsiębiorców i instytucji,

b/ dokonywanie wymiaru należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych,

c/  prowadzenie ewidencji wymiarowej podatków i jej aktualizacja - forma elektroniczna,

d/  wykonywanie sprawozdawczości finansowej w w/w zakresie,

e/ załatwianie podań i odwołań w sprawach ulg, umorzeń oraz odwołań od wymiaru  podatków i opłat,

f/ kontrola zgodności danych ewidencyjnych  wynikających z informacji podatkowej ze stanem faktycznym,

g/ wystawianie zaświadczeń w oparciu o ewidencję podatników, płatników i dłużników,

h/ wystawianie zaświadczeń o opłacaniu składek KRUS,

i/ sporządzanie sprawozdań statystycznych,

j/ prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej,

k/ wykonywanie  zadań wspólnych dla wszystkich stanowisk w Urzędzie Gminy Świętajno, określonych w §13 ust.2 regulaminu organizacyjnego urzędu

 

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w Urzędzie Gminy Świętajno, piętro budynku. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą interesanta, wykonywaniem kontroli, pomiarów w terenie.

Budynek nie dysponuje urządzeniami ułatwiającymi pracę osobom niepełnosprawnym.

5. Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia:     16 października – 10  listopada 2017 r.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.          

7. Wymagane dokumenty:

            a/ życiorys /CV/ z określeniem  przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej,

            b/ list motywacyjny,

c/ dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie dot. odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne /,

d/ kwestionariusz osobowy,

e/ oświadczenia kandydata (sporządzone  nie wcześniej niż 20.09.2017 r.) o:

- niekaralności  za przestępstwa umyślne,

- posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych          f/ kserokopie świadectw pracy, w przypadkach wcześniejszego zatrudnienia kandydata,

g/ zaświadczenie lekarskie (wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego) o stanie zdrowia (wystawione nie wcześniej niż 15.09.2017 r.),

h/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

8. Informacje dodatkowe:

Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Wójta  Or 0050.14.2017 z dnia 27.07.2017 r., w sprawie  ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świętajno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 3.10.2017 r., do godziny 15oo .

Wszystkie dokumenty składane przez kandydata winny być opatrzone właściwym podpisem.

Dokumenty wskazane w pkt. 7a, 7b, 7d,7e – należy przedstawić w oryginale Dokumenty wskazane w pkt.7c, 7g, 7h, - mogą być przedstawione w formie oryginału lub skanu, kserokopii – poświadczonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty, które wpłyną  do urzędu po wyżej podanym terminie, jak również dokumenty nie podpisane, nieczytelne, niekompletne, uszkodzone, itp. - nie będą rozpatrywane.

Informacje w sprawie naboru będą umieszczone na stronie internetowej Gminy Świętajno w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ w zakładce „menu przedmiotowe – ogłoszenia – praca „  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów po spełnieniu wymogów formalnych mogą być przekazywane drogą telefoniczną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie aktualnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy  o pracownikach samorządowych”.

 

Świętajno, 20 września 2017 r.

Wójt Gminy Świętajno

Alicja  Kołakowska

 



Dokument utworzył(-a):  mgr inż. Piotr Szopiński - Sekretarz Gminy  (20.09.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Piotr Kalinowski  (20.09.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Piotr Kalinowski  (12.10.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Piotr Kalinowski  (12.10.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11345228 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^