BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Nabór na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Świętajno w archiwum

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
stanowisko ds. księgowości budżetowej
w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Świętajno

1.Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie
wykształcenie minimum średnie,
specjalność: finanse lub rachunkowość lub ekonomia
                      lub administracja
dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, internet, programy finansowe)
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

2. Wymagania dodatkowe:
preferowane wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjat)
praktyka w administracji publicznej
umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność
rzetelność, sumienność
wysoka kultura osobista
dobry stan zdrowia

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a/ prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przy pomocy programu komputerowego PUMA
b/ sporządzanie sprawozdań finansowych w w/w zakresie oraz na potrzeby GUS,
c/przygotowanie dowodów finansowych do realizacji, ich kontrola pod względem formalnym i rachunkowym,
d/ prowadzenie ewidencji środków trwałych, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych i innych składników majątku,
e/ prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
f/ rozliczanie prywatnych rozmów telefonicznych, przeprowadzanych z aparatów służbowych,
g/ wystawianie zaświadczeń
h/ wykonywanie zadań wspólnych dla wszystkich stanowisk w urzędzie, określonych w §14 regulaminu organizacyjnego,

4. Wymagane dokumenty:
a/życiorys /CV/ z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej
b/list motywacyjny
c/ dokument poświadczający wykształcenie /wyższe - dyplom lub zaświadczenie dot. odbytych studiów, średnie -świadectwo ukończenia szkoły /
d/ kwestionariusz osobowy
e/ oświadczenie o niekaralności
f/ kserokopie świadectw pracy
g/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
h/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 7 maja do godziny 12.oo.
Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja w sprawie naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Świętajno w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.-8.1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz. 926/ oraz ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1593 z późn.zm./


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Urząd Gminy Świętajno woj. warmińsko-mazurskie pow.szczycieński

ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno


stanowisko ds. księgowości budżetowej
……………………………………………………………………………….
nazwa stanowiska pracy
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne i przedstawiający odpowiednie dokumenty określone w ogłoszeniu:lp
nazwisko i imię
miejsce zamieszkania
1.
Komorek Wioletta
Świętajno
2.
Samsel Marta
Konrady
3.
Grącka Magdalena
Piasutno
4.
Kulesza Ewelina
Spychowo
5.
Majewska Magdalena
Spychowo


komisja
do przeprowadzenia naboru
na w/w stanowisko


Halina Jarosińska
Jolanta Łońska
Piotr Szopiński

Świętajno, 08.05.2008
 
 
INFORMACJA
z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy

ds. księgowości budżetowej
.....................................................................
nazwa stanowiska pracy

  1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatek spełniających wymogi formalne.
  2. Komisja po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem nr Or 0152-11/2005 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10.11.2005 r. wybrała kandydatki w kolejności:
     
lp.
imię i nazwisko
adres
1.
Majewska Magdalena
Spychowo
2.
Komorek Wioletta
Świętajno
3.
Kulesza Ewelina
Spychowo
4.
Grącka Magdalena
Piasutno
5.
Samsel Marta
Konrady

  1. Zastosowano następujące metody i techniki naboru:

procedura naboru wg ustawy i regulaminu; ogłoszenie naboru, przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych, analiza dokumentów aplikacyjnych, ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna – punktacja.
Wymagania formalne spełniało 5 kandydatek, które zaproszono do rozmów kwalifikacyjnych .
Po rozmowach kwalifikacyjnych i przyznaniu punktów i ich przeliczeniu ustalono kolejność / tabela pkt 2/ prowadzenia rozmów indywidualnych w celu określenia warunków zatrudnienia i zawarcia stosunku pracy.

                                                                                                                Sekretarz Gminy
                                                                                                           mgr inż. Piotr Szopiński
 

Świętajno 14.05.2008 r.
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 


Urząd Gminy Świętajno woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński
ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajnostanowisko ds. księgowości budżetowej
…………………………………………………………………..
nazwa stanowiska pracyInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana


Pani Magdalena Majewska zamieszkała w Spychowie
                                                      imię i nazwisko miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


  • spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, posiadanie odpowiedniego wykształcenia i specjalności; doświadczenie zawodowe
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, wysoka liczba uzyskanych punktów
  • pozytywny wynik rozmowy w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia


                                                                                     20.05.2008


                                                                                                     Piotr Szopiński,
                                                                                                     Sekretarz Gminy
                                                                                                           ..........................................................
                                                                                                          /data, podpis osoby upoważnionej/
 
 

Dokument utworzył(-a):  mgr inż. Piotr Szopiński - Sekretarz Gminy  (22.04.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (22.04.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (21.10.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (21.10.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11354193 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^