BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Nabór na wolne stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych w Referacie Technicznym Urzędu Gminy w archiwum

WÓJT  GMINY  ŚWIĘTAJNO
OGŁASZA   NABÓR  NA  WOLNE   STANOWISKO   PRACY
stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych
w Referacie Technicznym Urzędu Gminy Świętajno
 
 
1. Wymagania  niezbędne:
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie minimum średnie,
 • wskazana specjalność: zarządzanie lub ekonomia  lub administracja
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, programy finansowe)
 •  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
2. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjat)
 • praktyka  w administracji publicznej
 • wiedza nt. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych, służących wykonywaniu   zadań gminy
 • dobra znajomość obsługi komputera /MS Office, Internet, Power Point, Generatory Wniosków/
 • kreatywność
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywność
 • rzetelność, sumienność
 • umiejętność dobrej samoorganizacji
 • dobry stan zdrowia
 • prawo jazdy kat.B

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji funduszy zewnętrznych, programów pomocowych
 • gromadzenie danych nt. w.w funduszy i programów, zasad organizacyjnych,   regulaminów, terminów, wytycznych, wzorów dokumentów, itp. - dla nich określonych
 • przygotowanie projektów ubiegania się o dofinansowanie
 • przygotowanie   aplikacji, wniosków o dofinansowanie oraz niezbędnej dokumentacji
 • prowadzenie dokumentacji, rozliczeń, sprawozdań, i in.; monitoring realizacji zadań z aplikacji
 • wykonywanie zadań z zakresu współpracy gminy z organizacjami  pozarządowymi /ewidencja, programy współpracy, zlecanie zadań, procedury, pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie, szkolenia, konsultacje, i in.
 • wykonywani wspólnych zadań określonych dla wszystkich stanowisk pracy w urzędzie , wg odrębnych przepisów i regulaminów
                                                                                              
4. Wymagane dokumenty:
a/życiorys /CV/ z uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej
b/list motywacyjny
c/ dokument poświadczający wykształcenie /wyższe - dyplom lub zaświadczenie dot. odbytych studiów, średnie -świadectwo ukończenia szkoły /
d/ kwestionariusz osobowy
e/ oświadczenie o niekaralności
f/ kserokopie świadectw pracy
g/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
h/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia  17 grudnia 2008r. do godziny 15.oo.
Aplikacje, które wpłyną  do urzędu po wyzej podanym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja w sprawie naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Świętajno w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz. 926/ oraz ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1593 z późn.zm./
 
 
 
 
 
LISTA   KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH   WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
 
Urząd Gminy Świętajno woj. warmińsko-mazurskie pow.szczycieński
 
ul. Grunwaldzka 15,   12-140 Świętajno
 
 
stanowisko  ds. funduszy   zewn. i   programów   pomocowych
……………………………………………………………………………….
nazwa  stanowiska pracy
 
 
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy  do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne i przedstawiający odpowiednie dokumenty określone w ogłoszeniu:
 
 
 
lp
nazwisko i imię
miejsce  zamieszkania
1.
Brzozowska Katarzyna
Jeruty
2.
Spanialska  Anna
Świętajno
3.
Gronowska  Natalia
Świętajno
4.
Kotowska-Frąnczek Milena
Świętajno
 
 
 
 
 
komisja
do przeprowadzenia naboru
na w/w stanowisko
 
 
Halina Jarosińska
Jolanta  Łońska
Piotr   Szopiński
 
 
 
 
Świętajno, 18.12.2008
 
 
 
 

I N F O R M A C J A

 z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy
ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych

  

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w.w stanowisko pracy aplikacje, spełniające wymogi formalne, przesłały 4 kandydatki.

2. Komisja konkursowa, po zrealizowaniu procedury zgodnie z Zarządzeniem nr Or 0152-11/2005 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10.11.2005 /regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w UG Świętajno/, ustaliła kolejność:

  

lp.

imię i nazwisko

adres

1.

Spanialska Anna

Świętajno

2.

Kotowska-Frąnczek Milena

Świętajno

3.

Brzozowska Katarzyna

Jeruty

4.

Gronowska Natalia

Świętajno

 

3. Zastosowano następujące metody/techniki naboru:

Procedura naboru wg ustawy i regulaminu; ogłoszenie naboru, przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych, analiza dokumentów, ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna - punktacja.

Wymagania formalne spełniały 4 kandydatki, które zaproszono do rozmów kwalifikacyjnych.

Po rozmowach kwalifikacyjnych i przyznaniu punktów oraz ich przeliczeniu ustalono kolejność /tabela pkt.2/ prowadzenia rozmów indywidualnych w celu określenia warunków zatrudnienia i zawarcia stosunku pracy.

 

Sekretarz Gminy

mgr inż. Piotr Szopiński

 

Świetajno, 29.12.2008r.

 

INFORMACJA   O   WYNIKACH   NABORU 

 
Urząd Gminy Świętajno woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński
ul. Grunwaldzka 15,   12-140   Świętajno
 
 
      stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych
…………………………………………………………………..
      nazwa stanowiska pracy
 
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
 
Pani           Anna  Spanialska     zamieszkała     w           Świętajnie
imię i nazwisko  miejsce zamieszkania
 
  
 
Uzasadnienie   dokonanego   wyboru:
spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, 
 - posiadanie odpowiedniego  wykształcenia i specjalności; doświadczenie      
   zawodowe
 - 
pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,  liczba uzyskanych punktów
 -
 
pozytywny wynik rozmowy w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia
 
 
          
                                                                        Sekretarz Gminy
                                                                        mgr inż. Piotr Szopiński
                                             .......................................................
                                                               /data, podpis osoby upoważnionej/
 
Świętajno, 06.01.2009
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  mgr inż. Piotr Szopiński  (03.12.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (03.12.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (13.11.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (13.11.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11354110 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^