BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Nabór na stanowisko - kierowca ciągnika rolniczego w archiwum

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie ogłasza nabór na stanowisko
kierowca ciągnika rolniczego

  1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

- wykształcenie min. zawodowe,
- staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierowcy,
- prawo jazdy kat. C+E lub C i T,
- świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowcy ciągnika rolniczego i samochodu ciężarowego,
- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, ewentualnie aktualne rekomendacje,
- oświadczenie o niekaralności i braku toczącego się wobec kandydata postępowania karnego,

  1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz życiorys (tel. kontaktowy),
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie świadectwa pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
- ksero prawa jazdy,
- orzeczenie psychologiczne,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowcy ciągnika rolniczego i samochodu ciężarowego /śmieciarki/.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101,poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

  1. Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie przy ul. Spółdzielczej 4 w godz. 7.15 – 15.15 do dnia 09.10.2009r. (tj. piątek).

Kierownik ZGKiM
Waldemar Popielarczyk
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie
 ul. Spółdzielcza 4
 
 
Informuje o wyniku naboru
 
na stanowisko – kierowca ciągnika  
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko zatrudniony został:
 
1. Marek Frąnczek zam. Świętajno, ul. Grunwaldzka 66/1
 
Uzasadnienie: Kandydat spełniła wymagania formalne.  Posiada predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku oraz niezbędne doświadczenie. 
 
 
                                                                                                          Kierownik ZGKiM
                                                                                               Waldemar Popielarczyk
 
 

Dokument utworzył(-a):  Waldemar Popielarczyk  (30.09.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Maciej Templin  (30.09.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (15.10.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (15.10.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11345268 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^