BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Nabór na wolne stanowisko pracy ds gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy

Or  2110. 1.2013
WÓJT  GMINY   ŚWIĘTAJNO
OGŁASZA   NABÓR  NA  WOLNE   STANOWISKO   PRACY
do  spraw  gospodarki   komunalnej
w Urzędzie Gminy Świętajno
 
1. Wymagania  niezbędne:
·         obywatelstwo polskie
·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
·         wykształcenie  minimum średnie
 
2. Wymagania dodatkowe:
·         preferowane wykształcenie wyższe
·         preferowane specjalności: administracja, ekonomia, finanse publiczne, geodezja, gospodarka nieruchomościami,  ochrona środowiska, prawo, zamówienia publiczne,  (lub zbliżone)
·         preferowany staż pracy/praktyka na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej
·         znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeks postępowania administracyjnego.
·         dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
·         dobra znajomość problematyki samorządu gminnego, oraz gminy Świętajno,
·         komunikatywność  interpersonalna
·         uczciwość, nieposzlakowana opinia, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność
·         umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie, prawidłowe posługiwanie się językiem polskim
·         umiejętność dobrej samoorganizacji i  pracy w zespole
·         dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do ciągłej pracy przy komputerze, oraz jazdy samochodem, pracy w terenie
           
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Na stanowisku, którego nabór dotyczy, wykonywane będą zadania z zakresu gospodarki odpadami, w szczególności : w ramach obowiązków nałożonych na gminę w ustawie z dnia 11 kwietnia 2012 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.2012.391 ze zm.) :
– m.in. z zakresu zasad zbioru i segregacji odpadów, udzielania zezwoleń i wyboru podmiotu do świadczenia usług (w tym postępowania o zamówienie publiczne), spraw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ewidencja, wymiar, windykacja, informacja) , sprawozdawczości.
4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
Praca w Urzędzie Gminy Świętajno, piętro budynku. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą interesanta.
Budynek nie dysponuje urządzeniami ułatwiającymi pracę osobom niepełnosprawnym.
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.    
6. Wymagane dokumenty:
            a/ życiorys /CV/ z uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej
            b/ list motywacyjny
c/ dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie dot. odbytych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne /
d/ kwestionariusz osobowy
e/ oświadczenie kandydata o niekaralności  (sporządzone  nie wcześniej niż 15.12.2012)
f/ oświadczenie kandydata, że korzysta w pełni z praw publicznych (sporządzone nie wcześniej niż 15.12.2012)
g/ kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
h/ zaświadczenie lekarskie (wystarczy od lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego)  o stanie zdrowia (wystawione nie wcześniej niż 15.12.2012)
i/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15,  12-140 Świętajno, z dopiskiem: nabór , w terminie do dnia 21.01.2013r. do godziny 15.oo.
Aplikacje, które wpłyną  do urzędu po wyżej podanym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja w sprawie naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Świętajno w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV – powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie aktualnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy  o pracownikach samorządowych.
 
Świętajno, 9 stycznia 2013r.
                                                                                                         
                                                                                       Wójt Gminy Świętajno
                                                                                          Janusz Pabich
   
                                  
 
LISTA   KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH   WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
Urząd Gminy Świętajno woj. warmińsko-mazurskie pow.szczycieński
 
ul. Grunwaldzka 15,   12-140 Świętajno
 
stanowisko   ds.  gospodarki  komunalnej
……………………………………………………………………………….
nazwa  stanowiska pracy
 
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy  do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne i przedstawiający odpowiednie dokumenty określone w ogłoszeniu:
 
nazwisko  i   imię
miejsce  zamieszkania
 
Szmigiel   Ewelina  Maria
Chochół
Grącka   Magdalena
Piasutno
Bors   Ewelina
Świętajno
Warych   Olga
Faryny
Mazur  Artur
Świętajno
Matyszczak   Ewelina  Olga
Myszyniec
Rochmalska   Julita
Kolonia
Malesa  Magdalena   Sylwia
Rozogi
Ślubowska   Emilia
Spychowo
 
 
                                  
komisja
do przeprowadzenia naboru
na w/w stanowisko
                                                                                         
 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Urząd Gminy Świętajno woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński
ul. Grunwaldzka 15,   12-140   Świętajno
 
 
stanowisko ds. gospodarki  komunalnej
…………………………………………………………………..
                                                       nazwa stanowiska pracy
 
 
 
Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko  została wybrana
 
Pani       Ewelina  Szmigiel        zamieszkała       w   msc. Chochół.
                imię nazwisko                               miejsce zamieszkania
                                                                                            
 
Uzasadnienie :
 
·  spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, wysokie kwalifikacje,
·  pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,  wysoka liczba uzyskanych punktów,
·  pozytywny wynik rozmowy w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia
 
      
              Sekretarz Gminy
           mgr inż. Piotr Szopiński
             .......................................................

Dokument utworzył(-a):  mgr inż. Piotr Szopiński- Sekretarz Gminy  (10.01.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (10.01.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (05.02.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (05.02.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11354218 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^