BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Kadencja VI 2010 - 2014

- Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego  Rady Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr II/3/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania, określenia nazw, przedmiotów działania stałych komisji Rady Gminy.
- Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.
- Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji samorządności.
- Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 r.
- Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.
- Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. /załącznik 1,   załącznik 2 /
- Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/176/93  z dnia 29.12.1993 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
- Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych.
- Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na lata 2011-2014.
- Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży  dla radnych Rady Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. / załącznik nr 1/
- Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020. / załącznik nr 1/
- Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 r. / załącznik nr 1, załącznik nr 2/
- Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków  stanowiących fundusz sołecki.
- Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kolonii.
- Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawnej powyżej trzech lat.
- Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
- Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Świętajno na lata 2009-2015.
- Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Piasutno na lata 2009 - 2015.
- Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy  Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kolonia na lata 2009 - 2015.
- Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
- Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie skargi na działalność Wójta.
- Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zespołu ds. Oświaty.
- Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2011 r.  w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2011 r.  w sprawie zmiany budżetu na 2011 r. /załącznik nr 1/, /załącznik nr 2/
- Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020./załącznik nr 1/, /załącznik nr 2/
- Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark poszkodowanej w wyniku pożaru budynku gimnazjum w msc. Wielbark.
- Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Świętajno pięćdziesięciu dwóch udziałów w spółce prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie.
- Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrazenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn. "System zagodpodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
- Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
- Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
- Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zespołu ds. Oświaty.
- Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
- Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
- Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
- Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Świętajno za 2010 r./ załącznik/
- Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
- Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno. /załącznik do uchwały/
- Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Kolonia. / załącznik do uchwały/
- Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Świętajno  z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świętajno.
- Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości przyległych o nr ewidencyjnych 235/11, 235/13, 235/15  na rzecz najemców budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rzecznej 3 w miejscowości Spychowo.
- Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
- Uchwała Nr  VII/51/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Świętajno na lata 2009-2015.
- Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jerutki  na lata 2010-2017.
- Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 r. /załącznik nr 1/, załącznik nr 2/
- Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020. /załącznik nr 1/,   /załącznik nr 2/.
- Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie.
- Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2011. / załącznik nr 1//załącznik nr  2/
- Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Świętajno za lata 2011-2020. / załącznik nr 1/ , załącznik nr 2 do wglądu w Biurze Rady Gminy./ 
- Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark.
- Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
- Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2011. /załącznik nr 1/, /załącznik nr 2/.
- Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2011-2010. /załącznik nr 1/
- Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie współdziałania z  Powiatem Szczytno przy realizacji zadania publicznego.
- Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w msc. Kolonia, Jeruty i Jerutki.
- Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Radosne Przedszkolaki" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
- Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy powyżej trzech lat. /załącznik/
- Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 sierpnia 2011 r w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szczytnie.
- Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo. / załącznik / 
Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 02 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.
- Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 r. / załącznik nr 1 załącznik nr 2/
- Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2010./ załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4załącznik nr 5,  załącznik nr 6,  załącznik nr 7załącznik nr 8załącznik nr 9,  załącznik nr 10załącznik nr 11, załącznik nr 12, załącznik nr 13, załącznik nr 14załącznik nr 15,  załącznik nr 16załącznik nr 17załącznik nr 18załącznik nr 19, załącznik  nr 20. /
- Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej.
- Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
- Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu konkursowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2001-2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt "MKIS - Twoją Szansą".
- Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świętajnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
- Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie.
- Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok. (zał.: dochody , wydatki)
- Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020. /załącznik nr 1, załącznik  nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11, załącznik nr 12, załącznik nr 13, załącznik nr 14, załącznik nr 15, załącznik nr 16/.
- Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty miejscowej i poboru opłaty na terenie gminy.
- Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu.
- Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia Gminy Świętajno z Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego.
- Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej domem wielolokalowym na rzecz dotychczasowych najemców.
- Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
- Uchwała Nr XII/86/2011 Rady  Gminy Świętajno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Świętajno. 
- Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok./ zał. dochody,  wydatki /
- Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020. / załącznik /
- Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020./ załączniki: zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5, zał. nr 6, zał. nr 7, zał. nr 8, zał. nr 9, zał. nr 10, zał. nr 11, zał. nr 12, zał. nr 13, zał. nr 14, zał. nr 15./
- Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok  -  dochody, wydatki.
- Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu  planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
-  Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku  rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Załączniki: deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
                     deklaracja w sprawie podatku rolnego,
                     deklaracja  w sprawie podatku leśnego,
                     informacja w sprawie podatku od nieruchomości
                     informacja w sprawie podatku rolnego
                     informacja w sprawie podatku leśnego.
- Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie skargi Towarzystwa Miłośników Połomu na Wójta Gminy Świętajno. 
- Uchwała  Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r. / załączniki: dochodywydatki /
- Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020. / załącznik: WPF/
- Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
- Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Szansa na sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
- Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Świętajno. / załącznik: mapa /.
- Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
- Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Świętajno  z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok. / załącznik nr 1załącznik nr 2 /
-
Uchwała Nr XV/104/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. /załącznik/
- Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. samorządowych instytucji kultury.
- Uchwała Nr XV/106/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
- Uchwala Nr XV/107/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
- Uchwała Nr XV/108/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
- Uchwała Nr XV/109/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym rady gminy.
- Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
- Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Świętajno za 2011 r. / załącznik / 
- Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 r.
- Uchwała Nr XVI/113/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 r. / wydatki/, /dochody/
- Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020. / załącznik /.
- Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Świętajno na lata 2012-2015.
- Uchwała Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętajnie.
- Uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej.
- Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/101/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świętajno Nr VI/34/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn."System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
- Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "uczymy się aby działać" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Uchwała Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin "Czyste Mazury". / załącznik /
- Uchwała Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szczycieńskiemu.
- Uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dźwierzuty.
- Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. / załącznik /.
- Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie.
- Uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
- Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2012. / zał. nr 1zał. nr 2 /.
- Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2012-2020. / załacznik /
- Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu jego przekształcenia w spółkę z o. o.
- Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego.
- Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. 
- Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Spychowo na lata 2012 - 2017.
- Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Bisztynek.
- Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świętajno. / załącznik /.
- Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Spychowo. / załącznik /.
- Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świętajno. / załącznik /.
- Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian granic sołectw Spychowo, Koczek i Kolonia oraz zmian w statutach sołectw. / załacznik nr 1 załącznik nr 2, załącznik nr 3 /.
Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2012. / dochodywydatki /
- Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady  Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świetajno na lata 2012 - 2020. / załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3załącznik  nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11, załącznik nr 12, załącznik nr 13załącznik nr 14załącznik nr 15załącznik nr 16, załącznik nr 17 /
- Uchwała Nr XVIII/140/ 2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
- Uchwała Nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
- Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie przystąpienia gminy do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego  " Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...".
- Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
- Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
- Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/203/2009 Rady Gminy Świętajno z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
- Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świętajno na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
- Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. 
- Uchwała Nr XX/148/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Dążymy do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
- Uchwała Nr XX/149/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świętajno na lata 2012 - 2032. / załącznik do uchwały /
- Uchwała Nr XX/150/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świętajno  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- Uchwała Nr XX/151/2012  Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XX/152/2012  Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
- Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. / załącznik nr 1załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XX/154/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020. /załącznik nr1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7 /
- Uchwała Nr XX/155/2012  Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
- Uchwała Nr XXI/157/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
- Uchwała Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXI/160/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    
/ załącznik do Uchwały /   
- Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i okresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała Nr XXI/164/2012  Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. / załącznik nr 1, załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020./ załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5załącznik nr 6, załacznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załacznik nr  10 /   
- Uchwała Nr XXII/166/2012  Rady Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. /  załącznik nr 1 załącznik nr 2
- Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020. / załącznik /
 
- Uchwała Nr XXII/168/2012  Rady Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świętajno na lata 2013 - 2020. / załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik  nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11,  załącznik nr 12, załącznik nr 13załącznik nr 14, załącznik nr 15, załącznik nr 16 /
- Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Świętajno  z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013. / uzasadnienie, dochody, wydatki, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 /
- Uchwała Nr XXII/170/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno. / załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3
- Uchwała Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXIII/172/2013  Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Świętajno na lata 2013 - 2014. / załacznik /
- Uchwała Nr XXIII/173/2013 Rady Gminy  Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świętajno.  
- Uchwała Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     / załącznik /
- Uchwała Nr XXIII/175/2013  Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. / dochodywydatki /
- Uchwała Nr XXIII/176/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognazy Finansowej na lata 2013 - 2020. / załącznik /
- Uchwała Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
- Uchwała Nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Szczycieńskim przy realizacji zadań publicznych.
- Uchwała Nr XXIII/179/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szczycieńskiemu.
- Uchwała Nr XXIII/180/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Aloholowych.
- Uchwała Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych zawierających azbest na terenie Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Uchwała Nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
- Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w ramach współpracy i finansowania w roku 2013 opracowania pn."Zintegrowany Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej".
- Uchwała Nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. / załącznik /.
- Uchwała Nr XXIV/186/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/2012 z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od włascicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXIV/187/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r.  w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno.
- Uchwała Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczytno.
- Uchwała Nr XXIV/190/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2013./ załącznik nr 1załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. / załącznik nr 1załącznik nr 2, załącznik nr 3 /
- Uchwała Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wniesienia dopłaty do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Świętajnie na sfinansowanie zobowiązań spółki.
- Uchwała Nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
- Uchwała Nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.
- Uchwała Nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Świętajno Pani Ewie Helman - Szczerbic. 
- Uchwała Nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Świętajno Panu Michałowi Szczerbic.
- Uchwała Nr XXVI/197/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Świętajno Pani Danucie Urbańczyk.
- Uchwała Nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Świętajno Panu Krzysztofowi  Urbańczyk.
- Uchwała Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie.
- Uchwała Nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej.
- Uchwała Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie darowizny niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Kolonia na rzecz Powiatu Szczycieńskiego.
- Uchwała Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Świętajno  z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
- Uchwała Nr XXVI/203/2013  Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXVI/204/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą "Aktywizacja szansą na lepsze jutro".
- Uchwała Nr XXVI/205/2013  Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Świętajno za rok 2012.
- Uchwała Nr XXVI/206/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
- Uchwała Nr XXVI/207/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2013./ załącznik nr 1,   załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2013 - 2020./ załącznik nr 1załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  na Wójta Gminy.
- Uchwała Nr XXVII/210/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
- Uchwała Nr Nr XXVII/211/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie.
- Uchwała Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i chochół, gmina Świętajno./ załącznik nr 1, załacznik nr 2, załącznik nr 3 /
- Uchwała Nr XXVII/213/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Spychowo. /załącznik/
- Uchwała Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasutno. / załącznik /
- Uchwała Nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r.   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierzawy.
- Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Możemy więcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
- Uchwała Nr XXVII/217/2013  Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczytno.
- Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Świętajno. / załącznik /
- Uchwała Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2013./ załącznik nr 1załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXVII/220/2013  Rady Gminy Świetajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2013-2020. / załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3/.
- Uchwała Nr XXVIII/221/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej.
- Uchwała Nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. Załącznik nr 1załącznik nr 2załącznik nr 3.
- Uchwała Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyodrębnionego rachunku dochodów własnych.
- Uchwała Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2013.
- Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2013. / załącznik nr 1załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2013-2020. / załącznik nr 1,  załącznik nr 2załącznik nr 3 /
- Uchwała Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXIX/230/2013 Rady Gminy  Świętajno z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2013. / dochodywydatki /
- Uchwała Nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2013 - 2020.  /załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 /
 - Uchwała Nr XXX/232/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Janowiec Kościelny, Gminą Janowo, Gminą Wielbark w celu wspólnego zakupu energii elektrycznej.
- Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek  podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świętajno. / załącznik
- Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2013. / dochody,  wydatki
- Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2013-2020. / załącznik nr 1, załącznik nr 2załącznik nr 3 /.
- Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno./ załącznik /
- Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie darowizny lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Spychowo na rzecz Stowarzyszenia "Przyjazne Spychowo".
- Uchwała Nr XXXI/240/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno.
- Uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno w obszarze wsi Kolonia. 
- Uchwała Nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu.
- Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2013. / dochodywydatki /
- Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świętajno na lata 2013-2020. / załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 /
- Uchwała Nr XXXII/246/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2020. / załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 /
- Uchwała Nr XXXII/247/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014. /  dochody,  wydatki  /
- Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Świętajno z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
- Uchwała Nr XXXII/249/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świętajno na lata 2015-2020.
- Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w ramach współpracy i finansowania opracowania pn.:Plan gospodarki niskoemisyjnej gmin w latach 2015-2020.
- Uchwała Nr XXXII/251/2013  Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Świętajno na rok 2014.
- Uchwała Nr XXXII/252/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie poparcia stanowiska z dnia 26.09. 2013 r. Lokalnych Grup Rybackich oraz Lokalnych Grup Działania w województwie Warmińsko-Mazurskim. / załącznik
- Uchwała Nr XXXIII/253/2014  Rady Gminy Świętajno z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Świętajno Nr XXXII/246/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXXIII/254/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.
- Uchwała Nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
- Uchwała Nr XXXIII/256/2014  Rady Gminy Świętajno z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dotyczących udzielonych świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych lub posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
- Uchwała Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2014. / załącznik/
- Uchwała Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2014-2020. / załącznik nr 1, załącznik nr  2, załącznik nr 3
- Uchwała Nr XXXV/259/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie do wydawania decyzji administracyjnych  w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania dodatku energetycznego.
- Uchwała Nr XXXV/260/2014 Rady Gminy Świętajno  z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
- Uchwała Nr XXXV/261/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą "TWOJA SZANSA - KROK DRUGI".
- Uchwała Nr XXXV/262/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą "CENTRUM AKTYWNOŚCI - SZANSĄ  DLA  CIEBIE".
- Uchwała Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/160/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Świętajno.
- Uchwała Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    / załącznik /
- Uchwała Nr XXXV/265/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XXXV/266/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat.
- Uchwała Nr XXXV/267/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.
- Uchwała Nr XXXV/268/2014  Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia sołectw z gminy Świętajno do programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć..."
- Uchwała Nr XXXV/269/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
- Uchwała Nr XXXV/270/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
- Uchwała Nr XXXV/271/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Szczytno.
- Uchwała Nr XXXV/272/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szczytno.
- Uchwała Nr XXXV/273/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie pomocy finansowej gminie Rozogi.
- Uchwała Nr XXXV/274/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2014./ załącznik nr 1załącznik nr 2/
- Uchwała Nr XXXV/275/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020. /załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 /
- Uchwała Nr XXXVI/276/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. / załącznik nr 1, załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXXVI/277/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 maja 2014 r.  w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na lepsze jutro".
- Uchwała Nr XXXVI/278/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2013 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie.
- Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnej Biblioteki Publicznej.
- Uchwała Nr XXXVI/280/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2014. / załącznik nr 1, załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXXVI/281/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020./ załącznik nr 1załącznik nr 2załącznik nr 3 /
- Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie pomocy finansowej Gminie Szczytno.
- Uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat.
- Uchwała Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
- Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
- Uchwała Nr XXXVII/286/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
- Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Świętajno za rok 2013./ załącznik/
- Uchwała Nr XXXVII/288/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz ustalenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świętajno.
- Uchwała Nr XXXVII/289/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków./ załącznik/
- Uchwała Nr XXXVII/290/2014  Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świetajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg. / załącznik nr 1załącznik nr 2, załącznik nr 3/
- Uchwała Nr XXXVII/291/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2011 Rady Gminy  Świętajno z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji projektu pn."System gospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie . Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" dofinansowanego ze środków współnotowych UE.
- Uchwała Nr XXXVII/292/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
- Uchwała Nr XXXVII/293/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat.
- Uchwała Nr XXXVII/294/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
- Uchwała Nr XXXVII/295/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
- Uchwała Nr XXXVII/296/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w roku 2014 r./ załącznik nr 1,  załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXXVII/297/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020./ załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 /
- Uchwała Nr XXXVII/298/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/272/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szczytno.
- Uchwała Nr XXXVII/299/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału powiatu Szczycieńskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym w wyborach do rady powiatu.
- Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie poparcia apelu o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządu prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.
- Uchwała Nr XXXVII/301/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Świętajno do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.
- Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, a wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
- Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy, przyznane w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
- Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnianie się.
- Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
- Uchwała Nr XXXVIII/306/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
- Uchwała Nr XXXVIII/307/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat.
- Uchwała Nr XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
- Uchwała Nr XXXVIII/309/2014 Rady Gminy  Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres dwudziestu lat (budynek gospodarczy przy szkole w Spychowie).
- Uchwała Nr XXXVIII/310/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych.
- Uchwała Nr XXXVIII/311/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy (załącznik nr 1 załącznik nr 2)
- Uchwała Nr XXXVIII/312/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2014-2020. (załącznik nr 1,  załącznik nr 2, załącznik nr 3 ).
- Uchwała Nr XXXVIII/313/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.
- Uchwała Nr XXXVIII/314/2014  Rady Gminy Świętajno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.
- Uchwała Nr XXXIX/315/2014  Rady Gminy Świętajno z dnia 09 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeruty na lata 2014 - 2020. / załącznik /
- Uchwała Nr XXXIX/316/2014  Rady Gminy Świętajno z dnia 09 października 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej.
- Uchwała Nr XXXIX/317/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 09 pażdziernika 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta.
- Uchwała Nr XXXIX/318/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 09 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. / załacznik nr 1,  załącznik nr 2 /
- Uchwała Nr XXXIX/319/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 09 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2014 - 2020. / załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3
- Uchwała Nr XL/320/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo. / załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 /
- Uchwała Nr XL/321/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
- Uchwała Nr XL/322/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłużnia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Świętajno zatwierdzonych uchwałą  Rady Gminy Nr XXXI/235/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
- Uchwała Nr XL/323/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy./ załacznik nr 1, załącznik nr 2 /.
- Uchwała Nr XL/324/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2014 - 2020. / załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 /.


Dokument utworzył(-a):  Jerzy Janowski  (03.12.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (03.12.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (20.11.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (20.11.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11272339 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^