BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Pracownicy wydający decyzje adm. w imieniu Wójta
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Rada Gminy VI kadencji 2010-2014
  ∴ Rada Gminy V kadencji 2006-2010
  ∴ Rada Gminy IV kadencji 2002-2006
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowanych rekreacyjnie w okolicach Spychowa / Kierwik, Połom, Koczek i in./ w archiwum

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowanych rekreacyjnie w okolicach Spychowa / Kierwik, Połom, Koczek i in.
 
Realizacja przedsięwzięcia odbywa się na zasadzie porozumienia międzygminnego gmin położonych w regionie Wielkich Jezior Mazurskich, w imieniu których działa Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.
W latach 2002-2003 działo się to w ramach projektu Ochrona wód powierzchniowych w zlewni Wielkich Jezior Mazurskich przed zanieczyszczeniami ze źródeł rozproszonych i obejmowało w założeniach budowę 15 systemów kanalizacji w 13 gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich, tj. 104 km kolektora i 72 przepompowni podstawowych.
Finansowanie w/w przedsięwzięcia : Fundusz Phare 2000 – 50%, budżet państwa 20%, gminy 30% (w tym vat).
W ramach w/w projektu w Gm. Świętajno zrealizowano w r.2003  łącznie  8,3 km kolektora (tłocznego 3,8 km, grawitacyjnego 4,5 km) i 6 przepompowni, w 2 zadaniach  (Kierwik i Połom k. Spychowa).
Realizacja zakończona została w październiku 2003.
 
Kontynuacja zadania w latach od r.2004 i obecnie odbywa się w ramach projektu Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności. Zasady są podobne – w projekcie uczestniczy ok. 30 lokalnych samorządów, które w drodze porozumienia powierzyły rolę Beneficjenta, Pracodawcy oraz jednostki organizującej, realizującej i koordynującej program inwestycyjny – Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.
W ramach pełnienia tej funkcji do obowiązków Fundacji należy  m.in. przygotowanie i złożenie do Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Karty potencjalnego Przedsięwzięcia do dofinansowania z Funduszu Spójności, przygotowanie niezbędnych dokumentów, (studium wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko) przygotowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie postępowania przetargowego, uzyskanie rekomendacji Komitetu Sterującego, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności do Komisji Europejskiej, zaś w dalszej części  - wybór wykonawcy robót w drodze przetargu międzynarodowego, niezbędne ogłoszenia, monitorowanie i raportowanie realizacji efektów projektu na potrzeby odpowiednich instytucji, prowadzenie niezbędnych rozliczeń finansowych, wybór menagera projektu, koordynacja prac, rozliczenie końcowe, i in.
 
W gm. Świętajno wartość szacunkowa robót planowanych do wykonania wg w/w projektu ma wynieść ok. 1,5 mln. zł.. Do projektu gmina zgłosiła 5 zadań, m.in. dalszą budowę sieci kanalizacji na terenach położonych wokół Spychowa (Bystrz, Kierwik, Koczek, Połom) i tu planuje się wykonanie ok. 4 km. kolektora głównego (tłoczny 1,5km, grawitacyjny 2,43 km) oraz ok. 8,5 km. przyłączy. Realizacja zadania obejmie teren   ponad 100 działek. Ok. 50% z nich stanowi własność komunalną.
 
Inne zadania planowane przez gminę do realizacji w ramach projektu, to:
-kanalizacja sanitarna w rejonie msc. Piasutno-Powałczyn,
-kanalizacja sanitarna m. Kolonia, Racibór
-modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie
-kontrola zbiorników bezodpływowych
 
Wg informacji uzyskanych telefonicznie z dniu 25.07.2006 z Fundacji OWJM w Giżycku (Wilkasy):
- wniosek został złożony przez Fundację do Funduszu Spójności,
- wniosek przeszedł wstępne kwalifikacje
- zadanie zostało zakwalifikowane do pomocy technicznej /grudzień 2005/
- wniosek znajduje się obecnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
 
Szczegółowe informacje nt. wniosku i obowiązujących przy jego zgłaszaniu procedur, oraz zaistniałych w tym zakresie zdarzeniach -  posiada  Fundacja  Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.
-------------------------------
Informację przygotowano na podstawie materiałów zgromadzonych w UG Świętajno.
 
Odbiorcy informacji: TVP Olsztyn P. A. Zimnoch (interwencja w dn. 25.07.2006, godz. 10)
Biuletyn Informacji Publicznej Gm. Świętajno www.bip.swietajno-ug.wwm.pl
 
Świętajno, 25.07.2006 godz. 13oo                                               Sekretarz Gminy, Piotr Szopiński

Dokument utworzył(-a):  mgr inż. Piotr Szopiński  (25.07.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (25.07.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (20.01.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (20.01.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
11270684 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^